Blog Page 31
video

#64 [Bài Tập C (Hình Vẽ, Vòng Lặp)]. Vẽ Hình Chữ Nhật Số Bằng...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#62 [Bài Tập C (Hình Vẽ, Vòng Lặp)]. Vẽ Mũi Tên Hình Sao Bằng...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

[THCS2 – LẬP TRÌNH C PTIT]. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VÒNG LẶP PHẦN...

CÁC BẠN CLICK VÀO THỜI GIAN ĐỂ TỚI BÀI MÌNH CẦN : 01:00 : Bài 21. Số Chẵn Đặc Biệt 03:46 : Bài 22. Số Không Giảm 07:53 : Bài 23. Chia Hết Cho 2 08:55 : Bài 24. Số Ưu Thế Chẵn 11:13...
video

#16 [Bài Tập C ( Xâu ký tự)]. Xóa Một Từ Khỏi Xâu Ký...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#22 [Bài Tập C ( Mảng)]. Tính Tổng Các Hàng Và Các Cột Của...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#6 [Lý thuyết đồ thị]. Tìm Đường Đi Trên Đồ Thị Không Có Trọng...

Nội dung video : Ứng dụng thứ hai của thuật toán DFS, BFS là tìm đường đi giữa 2 đỉnh của đồ thị trên đồ thị không có trọng số. Đường đi theo thuật toán DFS và BFS sẽ...
video

#27 [Bài Tập C ( Xâu ký tự)]. Tìm Hiệu 2 Số Nguyên Lớn

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#36 [Bài Tập C ( Xâu ký tự)]. Kiểm Tra Số Nhị Phân Lớn...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#6 [C++]. Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C++ | Nạp Chồng Hàm |...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#8 [Lập Trình C]. Mảng Hai Chiều Và Các Bài Toán Áp Dụng Trong...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...