Blog Page 30
video

#6 [Bài Tập C ( Xâu ký tự)]. Kiểm Tra Xâu Đối Xứng |...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#19.4 [C++]. Thuật Toán Sắp Xếp Nhanh QuickSort | Phân Hoạch Lomuto Và Phân...

Nội dung video hướng dẫn thuật toán Quicksort với 2 phân hoạch Lomuto và Hoare : 00:00 : Thuật toán QuickSort với phân hoạch Lomuto 30:00 : Thuật toán QuickSort với phân hoạch Hoare _____________________________________________ 🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌...
video

#19.3 [C++].Giải Thích Cách Hoạt Động Thuật Toán Sắp Xếp Vun Đống | Thuật...

Nội dung video giới thiệu thuật toán sắp xếp Vun Đống - Heap sort, CTDL Heap và thao tác Heapify : 00:00 : Cây nhị phân hoàn chỉnh ( Complete Binary Tree) 11:18 : Cấu trúc dữ liệu Heap, Max Heap,...
video

#27 [C++]. Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xâu Kí Tự Trong C++ Phần II

Nội dung video là lời giải cho file bài tập (17 - 29) : https://drive.google.com/file/d/1mLMIZgkzmhP63VL-OvSUtaOKwAs4iYK8/view?usp=sharing Bài tập cơ bản làm thêm : https://drive.google.com/file/d/1mRIU1IfKFkaFnUV4v5H8-y0red_6LsAB/view?usp=sharing Nếu bạn gặp khó khăn trong phần bài tập về xâu kí tự, bạn cần phải làm...
video

#37 [Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Phi Hàm Euler | Kiểm...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#12 [Bài Tập C ( Mảng)]. Trộn 2 Dãy Đã Sắp Xếp Thành 1...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#22 | 2[Bài Tập C (Hàm, Lý thuyết số )]. Số Thuận Nghịch |...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#33 [Bài Tập C ( Xâu ký tự)]. Tìm Số Dư Của Một Số...

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

#31 [Bài Tập C ( Mảng)]. Sắp Xếp Ma Trận Theo Hàng Và Cột

🎯🎯🎯 THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ : 📌 Đăng ký học với mình : https://28tech.com.vn 📌 Blog học lập trình miễn phí : https://blog.28tech.com.vn 📌 Facebook page : https://www.facebook.com/28TechAndEdu 📌 Group hỏi đáp về lập trình : https://www.facebook.com/groups/28techgroup 📌 Zalo / Phone :...
video

[THCS2 – LẬP TRÌNH C PTIT]. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU...

CÁC BẠN CLICK VÀO THỜI GIAN ĐỂ TỚI BÀI MÌNH CẦN : 00:44 : Bài 16. Đếm Các Số Nguyên Tố Trong Dãy 06:50 : Bài 17. Liệt Kê Các Số Nguyên Tố Trong Dãy 09:35 : Bài 18. Cặp Số Bằng...